CEMEX – Godišnja izvješća o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša (za 2008. i 2010. godinu)

Tvornica cementa

Sv. Juraj

Kaštel Sućurac

Dokumentacija za 2008. godinu

 • • Dozvola za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i termičke obrade opasnog otpada, MZOPUG, 2006.,
 • • Koncesijski ugovor za obavljanje djelatnosti termičke oporabe otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske od 10. 7. 2007. 10. 10. 2007. je potpisan ugovor s FZOEU o obavljanju poslova termičke oporabe otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske,
 • • Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda od 15. 11. 2006. Hrvatske vode, VGO Split za Pogon Tvornica cementa Sv. Juraj i pripadajući dio Pogona Rudnik. Vodopravna dozvola vrijedi do 31. 12. 2012.,
 • • Rješenje Ministarstva gospodarstva od 24. 6. 1993. godine, kojim je odobreno eksploatacijsko polje Sv. Juraj – Sv. Kajo,
 • • Rudarska koncesija za izvođenje rudarskih radova za eksploataciju mineralne sirovine na navedenom eksploatacijskom polju. Rješenjem je dodijeljena rudarska koncesija za izvođenje rudarskih radova prema Glavnom rudarskom projektu,
 • • Rješenje o kategorizaciji u III. kategoriju ugroženosti od požara građevina i prostora pogona tvornice cementa Sv. Juraj, PU Splitskodalmatinska, 1995.,
 • • Rješenje o kategorizaciji u IV. kategoriju ugroženosti od požara građevina i prostora Rudnika tvornice cementa Sv. Juraj, PU Splitskodalmatinska, 1995.

Tvornica cementa 

Sv. Kajo

Solin

Dokumentacija za 2010. godinu

– Dozvola za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i termičke obrade opasnog otpada, MZOPUG, 19.7.2006.,

– Dopuna dozvole za termičku obradu neopasnog otpada, otpadnih biljnih tkiva komine od maslina (dodavanjem sirovini u proizvodnji klinkera), MZOPUG, 6.6.2008.,

– Dozvola za oporabu neobrađene šljake, Odjel za zaštitu okoliša SD županije, 4.4.2005.,

– Dozvola za oporabu neopasnog (građevnog) otpada, Upravni Odjel za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, 27.8.2009. dopuna dozvole za trosku iz ljevačke i visoke peći i neobrađenu šljaku, 18.7.2008.,

– Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda za Pogon Tvornica cementa Sv. Kajo Solin i pripadajući dio Pogona Rudnik, Hrvatske vode, VGO Split, 5.2.2007. Vodopravna dozvola vrijedi do

28.2.2013.,

– Rješenje o razvrstavanju građevina i prostora tvornice Sv.Kajo u III. kategoriju ugroženosti od požara, PU Splitsko dalmatinske,

– Rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora, opreme, zaposlenika i zaštite na radu za korištenje i skladištenje opasnih kemikalija, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Solin, 26.3.2009.,

– Rješenje o dodjeli rudarske koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacijskom polju Sv. Juraj – Sv. Kajo, MGRP, Uprava za rudarstvo, 4.11.2009.. 

 

~o~

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva Uprava za inspekcijske poslove  

2008.

 Godišnje izvješće o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2008. godinu

 Zagreb, 2009.      

     

CEMEX DALMACIJACEMENT

Tvornica cementa

Sv. Juraj

Kaštel Sućurac

Osnovne informacije

Tvornice cementa u sastavu tvrtke CEMEX Dalmacijacement smještene su u industrijskoj zoni Kaštelanskog zaljeva. S ukupno 430 zaposlenika planirana proizvodnja klinkera na nivou tvrtke CEMEX DALMACIJACEMENT d.d. za 2008. je iznosila 1.841.520 t, odnosno 2.156.605 t cementa. Na tvornicu cementa Sv. Juraj otpada oko 976.800 t klinkera odnosno 1.649.807 t cementa. Nazivni kapacitet rotacijske peći u pogonu Sv. Juraj je 3.200 t/dan klinkera, tako da je u 2007. proizvedeno 918.553 t klinkera, odnosno 1.343.482 t cementa. Vodoopskrba predmetne lokacije riješena je iz javnog vodoopskrbnog sustava.

Dokumentacija

 • Dozvola za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i termičke obrade opasnog otpada, MZOPUG, 2006.,
 • Koncesijski ugovor za obavljanje djelatnosti termičke oporabe otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske od 10. 7. 2007. ( 10. 10. 2007.) je potpisan ugovor s FZOEU o obavljanju poslova termičke oporabe otpadnih mazivih ulja na području Republike Hrvatske,
 • Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda od 15. 11. 2006. Hrvatske vode, VGO Split za Pogon Tvornica cementa Sv. Juraj i pripadajući dio Pogona Rudnik. Vodopravna dozvola vrijedi do 31. 12. 2012.,
 • Rješenje Ministarstva gospodarstva od 24. 6. 1993. godine, kojim je odobreno eksploatacijsko polje Sv. Juraj – Sv. Kajo,
 • Rudarska koncesija za izvođenje rudarskih radova za eksploataciju mineralne sirovine na navedenom eksploatacijskom polju. Rješenjem je dodijeljena rudarska koncesija za izvođenje rudarskih radova prema Glavnom rudarskom projektu,
 • Rješenje o kategorizaciji u III. kategoriju ugroženosti od požara građevina i prostora pogona tvornice cementa Sv. Juraj, PU Splitskodalmatinska, 1995.,
 • Rješenje o kategorizaciji u IV. kategoriju ugroženosti od požara građevina i prostora Rudnika tvornice cementa Sv. Juraj, PU Splitskodalmatinska, 1995.

Tehnološki proces

Tračnim transporterima sirovina iz rudnika se dovodi u sekundarnu drobilicu gdje se dodatno suši i drobi, te se elevatorom transportira u jednokomorni mlin. Pečenje klinkera se obavlja suhim postupkom u postrojenju s četverostupanjskim ciklonskim izmjenjivačima topline, rotacijskom peći, te roštiljnim hladnjakom. Prije ulaska sirovine u četvrti izmjenjivač dolazi do prijenosa topline s goriva na sirovinu, te dekarbonizacije (otkiseljavanja) sirovine koja ulazi u peć, gdje se ovaj proces nastavlja do sinteriranja i stvaranja klinker minerala u sinter zoni rotacijske peći. Na izlazu iz peći, klinker prolazi kroz zonu hladenja i pada u hladnjak gdje se naglo hladi. Izlazni plinovi hladnjaka otprašuju se u pješčanim otprašivačima, a odvojena prašina klinkera vraća se u lančasti transporter. Nakon meljave, gotovi cementni proizvod se zračnim transporterima i elevatorima transportira u silose cementa. Cement se distribuira na tržište pakiran u vreće ili u rasutom stanju, kamionima, brodovima ili željeznicom preko tvorničke pruge.

Ulaz sirovine, energenata

Sirovina se priprema od dvije osnovne komponente (visokog i niskog sadržaja CaCO3), koje se drobljene u primarnoj drobilici odvojeno skladište u natkrivenoj hali sirovine. Ovisno o sastavu sirovine dodaju se komponente pirit i boksit. Kao gorivo za proizvodnju klinkera u 2007. je utrošeno 1.084 t ugljena, 82.382 t petrol koksa, 2.623 t srednje loživog ulja (LUS II) i 1.120 t otpadnih ulja. U 2008. godini planirana je potrošnja 86.287 t petrol koksa, 1.551 t srednje loživog ulja (LUS II) i 2.457 t otpadnih ulja. U procesu proizvodnje klinkera uz klasično gorivo: mazut i petrol koks, povremeno se suspaljuju vlastita otpadna ulja I. i II. kategorije u tvornici cementa Sv. Juraj i 10. kolovoz, i ulja dostavljena od ovlaštenih sakupljača.

Emisije u zrak

Prema registru onečišćavanja okoliša tvrtka je obveznik mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak na 42 industrijska ispusta i jednom energetskom ispustu. Tvrtka je obveznik kontinuiranog mjerenja emisije na 3 pozicije i to na dimnjaku rotacijske peći, na ispustu hladnjaka klinkera i na ispustu mlina ugljena. Sva su kontinuirana mjerenja dostupna javnosti putem Web stranice www.cemex.com.hr.

Rezultati svih povremenih mjerenja emisije pokazuju da nema prekoračenja ni na jednom ispustu, odnosno sva mjerenja su u skladu s Uredbom o graničnim vrijednostima emisije onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Mjerenja emisije dioksina i furana (PCDD i PCDF) u režimu rada suspaljivanja otpadnih ulja uz petrol koks iznose 0,00043 ng/m3 što je ispod GVE (0,1 ng/m3).

Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije prati kakvoću zraka na području pod utjecajem Tvornica cementa CEMEX DALMACIJACEMENT d.d. na 3 automatske mjerne postaje i to: Kaštel Sućurac AMS-1 (zapadno od tvornice cementa Sv. Juraj), Solin AMS-2 (rubni dio kamenoloma Sv. Kajo) i Split AMS-3. Na postajama se mjere satne koncentracije SO2, dušikovih oksida (NO, NOx, NO2), dima i lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 μm. Prikupljaju se i 24-satni uzorci ukupnih lebdećih čestica i UTT, a u LČ se određuje sadržaj metala Pb, Mn i Cd.

Prema Izvještaju ZZJZ Splitsko-dalmatinske županije, praktički svi navedeni parametri svrstavaju područje pod utjecajem Tvornica cementa CEMEX DALMACIJACEMENT d.d. u I. kategoriju kakvoće zraka.

Emisije u vode

Prema vodopravnoj dozvoli dozvoljeno je ispuštanje otpadnih voda i to:

a) iz pogona proizvodnje cementa u more III. kategorije:

 • • sanitarnih otpadnih voda u količini od 10.700 m3/god = 30 m3/dan,
 • • rashladnih otpadnih voda u količini od 458.500 m3/god = 1256 m3/dan.

b) iz pripadajućeg pogona Rudnik:

 • • sanitarnih otpadnih voda u količini od 500 m3/god = 2 m3/dan u sabirne jame.

Prema ugovoru s ovlaštenom tvrtkom, redovito se kontroliraju objekti i uređaji za pročišćavanje otpadnih voda, a nastao otpad se zbrinjava o čemu se vodi očevidnik.   Prema točki 2. vodopravne dozvole pravna osoba putem ovlaštenog laboratorija analizira kvalitetu i količinu otpadnih voda, putem ovlaštenog laboratorija na 3 kontrolna okna i to: 4 pita godišnje – rashladne otpadne vode na ispustu br. 1, 2 puta godišnje sanitarne i oborinske vode na ispustu iza mastolova, 4 puta godišnje oborinske otpadne vode iza separatora kod postrojenja ugljena, na parametre propisane vodopravnom dozvolom za ispuštanje otpadnih voda, a prema odredbama Pravilnika o graničnim vrijednostima pokazatelja opasnih i drugih tvari u otpadnim vodama.   Izvješća o ispitivanju otpadnih voda iz 2007. i 2008. godine pokazuju određena prekoračenja parametara iz vodopravne dozvole za ispuštanje otpadnih voda (pH, BPK5, KPK, anionski detergenti). U planu je da se po završetku radova na izgradnji sustava javne odvodnje Kaštela – Trogir, Tvornica cementa Sv. Juraj spoji na sustav javne odvodnje. Nakon spajanja na gradski sustav odvodnje, otpadne vode bi trebale zadovoljavati granične vrijednosti i dopuštene koncentracije za sustav javne odvodnje.

Emisije – otpad

Uvidom u očevidnike opasnog otpada, utvrđeno je da je u 2007. u tvornici Sv. Juraj ukupno preuzeto 976,22 t otpadnih ulja. Prijavni listovi o postupanju s otpadom za 2007. dostavljeni su upravnom tijelu u Splitsko-dalmatinskoj županiji nadležnom za vođenje registra onečišćavanja okolišau Splitu u zakonskom roku prema Pravilniku o katastru emisija u okoliš. Dostavljeni su propisani obrasci prijava s podacima za 2007. godinu u Katastar onečišćavanja okoliša dana 31.3.2008. i to obrasci PI-1, PI-2, PI-Z-1, PI-Z-3, PI-V-1 i PI-V-5. Izrađen je Plan gospodarenja otpadom tvrtke DALMACIJACEMENT d.d. na propisanim obrascima prema Pravilniku o gospodarenju otpadom.

Rizici

Operativni plan za provedbu mjera u slučaju izvanrednog onečišćenja voda usklađen je s Državnim planom za zaštitu voda (travanj 2008.), a izrađen je i Pravilnik za incidentne situacije. Plan intervencija u zaštiti okoliša je izrađen u listopadu 2001. U krugu tvornice Sv. Juraj nalazi se podzemni spremnik za lako loživo ulje volumena30 m3. Za lako loživo ulje u funkciji su još i 2 nadzemna spremnika volumena14 m3i5 m3. Svi spremnici su u betonskoj tankvani. Srednje teško loživo ulje se skladišti u 3 nadzemna spremnika volumena 1 x10.000 m3i 2 x1.000 m3. Ulje za loženje se doprema brodom preko operativne obale putem stabilne instalacije. Pri svakom iskrcavanju goriva, postavlja se plutajuća brana. Spremnik za diesel gorivo volumena50 m3je nadzemni, a uz spremnik je crpka za snabdijevanje radnih strojeva diesel gorivom. Izrađen je Pravilnik o zaštiti od požara. Prema elektronskoj evidenciji, obavljeno je redovito godišnje ispitivanje ispravnosti: 90 aparata u Rudniku i 357 u tvornici Sv. Juraj. Predočeno je uvjerenje o ispitivanju stabilnih sustava za gašenje požara. Osposobljavanje djelatnika za provedbu preventivnih mjera zaštite od požara, gašenje požara i spašavanje ljudi i imovine je provedeno prema članku 42. Pravilnika o zaštiti od požara, dok upoznavanje zaposlenika s opasnostima na radnom mjestu prema članku 43. iz Zakona o zaštiti od požara nije dokumentirano. Neposrednim pregledom provedbe mjera utvrđeno je da su cjevovodi na mjestu za priključenje vatrogasnog vozila za gašenje spremnika ulja za loženje S-110.000 m3, kao i cjevovodi za dodatnu opskrbu morskom vodom u zapuštenom stanju (korozija, boja, označavanje). Prekidač na navedenoj lokaciji je spojen na električni kabel bez odgovarajuće oznake (ne zna se čemu služi). Nisu postavljene upute za siguran rad i postupanje u slučaju požara na crpnoj stanici ulja za loženje u smislu članka 13. Zakona o zapaljivim tekućinama i plinovima. Pregledom centralnog upravljačkog sustava (CUS), kompjuteriziranog sustava za kontrolu i nadzor proizvodnog procesa u smislu sprečavanja nastanka opasnih koncentracija CO i eksplozivne smjese te inertizacije i gašenja mlinice ugljena, silosa ugljena i uputa za postupanje u slučaju incidenta nisu uočeni nedostaci. Također, pregledom skladišta ugljena, transportnih puteva ugljena, baterija CO2, rezervnog spremnika vode, pumpi i postrojenja nisu uočeni nedostaci. Rješenjem o kategorizaciji ugroženosti od požara PU Splitsko-dalmatinske iz 1995. građevine i prostor pogona tvornice cementa Sv. Juraj razvrstani su u III. kategoriju ugroženosti požarom. Rješenjem o kategorizaciji ugroženosti od požara PU Splitsko-dalmatinske iz 1995 građevine i prostor Rudnika tvornice cementa Sv. Juraj razvrstani su u IV. kategoriju ugroženosti požarom. Eksploziv se skladišti na lokaciji Rudnik – Sv. Kajo u posebnom skladištu odvojenom od skladišta inicijalnih sredstava, međusobno udaljenih120 m. Pregledom mjesta rada u skladištu ugljena, mlinici cementa, postrojenja za hlađenje i transport klinkera te u centralnoj upravljačkoj stanici nisu utvrđene nepravilnosti. Pregledane su isprave o obavljenom tehničkom nadgledanju postrojenja za pripremu ugljena kao energenta (doprema, skladištenje, mljevenje, zračni transport ugljene prašine) odnosno moguće ugroženosti zaposlenika i okoliša eksplozivnom atmosferom –  nalaz o stanju protueksplozijske zaštite postrojenja za mljevenje ugljena i petrol koksa sa silosima prašine u cementarama oznake TN-Ex od 17. 12. 2007. godine. Zaključak Agencije za prostore ugrožene eksplozivnom atmosferom je da su prostori sukladni zahtjevima Pravilnika o najmanjim zahtjevima sigurnosti i zaštite zdravlja radnika te tehničkom nadgledanju postrojenja, opreme, instalacija i uređaja u prostorima ugroženim eksplozivnom atmosferom (Narodna novine br. 39/06). U tvornici Sv. Juraj u uporabi se nalazi ukupno šest velikih vrećastih otprašivača, a nadzorom električnih instalacija i elektroenergetskih postrojenja vrećastog otprašivača za peć i mlin sirovina i vrećastog otprašivača za hladnjak klinkera je utvrđeno da oba imaju uporabnu dozvolu i glavne projekte, te izvedbene projekte i upute proizvođača. Uvidom u certifikate (knjige o pregledima tlačne opreme) tvrtke, utvrđeno je da je za 98 komada tlačne opreme istekao rok obveznih pregleda i ispitivanja. Kako preglede i ispitivanja tlačne opreme nije moguće obaviti tijekom rada, isto će se obaviti tijekom sljedećeg redovnog godišnjeg remonta. Zadnja pojedinačna ispitivanja tlačne opreme su obavljena 19. veljače, 14. ožujka, te 10., 11. i 23. travnja 2008. godine.

Utvrđene povrede propisa Upravni postupci

Inspekcija zaštite od požara je donijela rješenje kojim je naređeno izvršenje mjera vezanih za obavljanje određenih radova održavanja tehnoloških instalacija i sustava za gašenje i hlađenje spremnika ulja za loženje, te za izradu jasnih uputa za siguran rad i postupanje u slučaju požara, kao i izrade cjelovite dokumentacije o održavanju u ispravnom stanju postrojenja, uređaja, električnih, plinskih i drugih instalacija, dimnjaka i ložišta, kao i drugih uređaja koji mogu prouzročiti požar. Rudarski radovi se nisu izvodili u skladu s dodijeljenom rudarskom koncesijom, pa je tijekom 2007. godine eksploatirano i izvan granica dodijeljene rudarske koncesije, odnosno u granicama odobrenog rudarskog projekta, ali na katastarskoj čestici na kojoj nije dodijeljena rudarska koncesija. Zbog utvrđene nepravilnosti rudarski inspektor je zabranio izvođenje rudarskih radova. Temeljem u nadzoru utvrđenih nepravilnosti iz nadležnosti inspektora posuda pod tlakom doneseno je rješenje kojim se tvrtka obvezala na obavještavanje Državnog inspektorata – Odjela inspekcije posuda pod tlakom o terminu prvog sljedećeg remonta tvornice Sv. Juraj. Potrebno je pripremiti neispitanu tlačnu opremu za pregled i ispitivanje u prisutnosti inspektora posuda pod tlakom.

Optužni prijedlozi

Rudarski inspektor je podnio optužni prijedlog zbog eksploatacije izvan granica dodijeljene rudarske koncesije.

Kazneni postupci

Putem nadležnog Državnog odvjetništva rudarski inspektor je podnio kaznenu prijavu, kao i zahtjev s ciljem pokretanja postupka radi naknade štete RH.

Kontrolni nadzori

Kontrolom izvršenja rješenja utvrđeno je da je postupljeno po rješenju inspekcije zaštite od požara. U narednom razdoblju inspekcija zaštite požara će obavljati inspekcijske preglede sukladno planu i programu predviđenim za građevine svrstane u III. kategoriju opasnosti od požara i sukladno utvrđenom stanju i poduzimati potrebne upravne i druge mjere.

~o~

Ministarstvo zaštite okoliša, prostornog uređenja i graditeljstva

Uprava za inspekcijske poslove

2010

Godišnje izvješće o koordiniranim inspekcijskim nadzorima u području okoliša za 2010. godinu

Zagreb, 2011.

CEMEX Hrvatska d.d. 

Tvornica cementa 

Sv. Kajo

Solin

 Osnovne informacije

Tvornica cementa Sv. Kajo s kapacitetom od 1.400 t/dan klinkera, spada u postrojenja za koje je propisana obveza pribavljanja objedinjenih uvjeta zaštite okoliša.

Planom za izdavanje objedinjenih uvjeta zaštite okoliša određeno je da se Okolišna dozvola donese do 30.9.2012. Dozvola će definirati prijelazna razdoblja, s tim da će potpuno usklađenje s IPPC direktivom nastupiti do 31.12.2015.

Redovni godišnji remont na pogonu Sv. Kajo se odvijao od 12. 28.2. i 4. 31.12.2009. U trenutku nadzora pogon također nije radio – zastoj odlukom Uprave od 12.3.2010. U sijećnju, ožujku i srpnju 2009, pogon nije radio zbog visokih zaliha klinkera. Prema izvještaju o vremenskom korištenju kapaciteta pogona Sv. Kajo u 2009. radilo se 68,71% vremena od ukupnog broja radnih sati (6.018 sati rada / 2.741 sati zastoja).

U 2009, u pogonu Sv. Kajo je proizvedeno 350.290 t klinkera (planirana proizvodnja od 448.000 t klinkera), odnosno 424.963 t cementa.

Odobreno eksploatacijsko polje, oblika šesnaesterokuta i površine334,85 ha, čine površinski kopovi Sv. Juraj, na zapadnoj strani i Sv. Kajo na istočnoj strani, koja su u sredini eksploatacijskog polja povezani starim uskim rudarskim radom. Eksploatacijsko polje se proteže podnožjem Kozjaka u dužini preko3,3 kmi širini do900 m, na vizualno izloženom dijelu.

Sa sjeverne strane eksploatacijskog polja Sv. Juraj nalazi se područje Kaočina gaj, koje se štiti prostornim planom Splitsko-dalmatinske županije, te je predviđen za zaštitu u kategoriji značajnog krajobraza. S obzirom na to da nije izrađena stručna podloga, nije pokrenut postupak stavljanja pod zaštitu na temelju Zakona o zaštiti prirode.

Iz medija: 

Zaštićeni Kaočina gaj pretvoren u rudnik

Kaočina gaj još nije zaštićen

DALMACIJACEMENT tužio Solin i Kaštela

GRADSKO VIJEĆE: Prikupljanje opasnog otpada predviđeno na dvije lokacije u županiji

 

Prema Uredbi o proglašenju ekološke mreže (“Narodne novine“, br. 109/07) planirani zahvat

eksploatacijsko polje Sv. Juraj – Sv. Kajo ima se izvesti unutar međunarodno važnog područja za ptice HR 1000027 – Mosor, Kozjak i Trogirska zagora i kopnenog područja HR 2001051 Kozjak, pa nije moguće isključiti direktne, indirektne i kumulativne utjecaje zahvata na navedena područja ekološke mreže. Nadalje, ne mogu se u potpunosti isključiti niti mogući utjecaji na točkasti lokalitet HR 2000053 Jama pod Malim Kraljevcem i kopneno područje HR 2000931 Jadro.

Ministarstvu kulture podnesen je zahtjev za provedbu postupka ocjene prihvatljivosti za ekološku mrežu sa Stručnim elaboratom za ocjenu prihvatljivosti zahvata za prirodu. Stručni elaborat je naknadno nadopunjen uz mišljenje MZOPUG kako je zahvat planiran županijskim prostornim planom, PPUG-om Kaštela, GUP-om Kaštela i konačnim prijedlogom Izmjene i dopune PPUG-a Grada Solina.

Ministarstvo kulture je mišljenjem od 3.5.2010. izvjestilo podnositelja zahtjeva da zbog mogućih utjecaja na strukturu, funkcije i ciljeve očuvanja područja ekološke mreže, nije moguće u fazi prethodne ocjene sa sigurnošću isključiti negativan utjecaj zahvata na navedena područja ekološke mreže, te da je potrebno provesti postupak Glavne ocjene prihvatljivosti zahvata za ekološku mrežu, u sklopu postupka Procjene utjecaja na okoliš.

Kako rudarski zahvat već dugo vremena i s velikom proizvodnjom postoji na predmetnoj lokaciji, potrebno je već sada početi sa sanacijom dijela devastiranog prostora.

Dokumentacija

– Dozvola za obavljanje djelatnosti privremenog skladištenja i termičke obrade opasnog otpada, MZOPUG, 19.7.2006.,

– Dopuna dozvole za termičku obradu neopasnog otpada, otpadnih biljnih tkiva komine od maslina (dodavanjem sirovini u proizvodnji klinkera), MZOPUG, 6.6.2008.,

– Dozvola za oporabu neobrađene šljake, Odjel za zaštitu okoliša SD županije, 4.4.2005.,

– Dozvola za oporabu neopasnog (građevnog) otpada, Upravni Odjel za zaštitu okoliša Splitsko-dalmatinske županije, 27.8.2009. dopuna dozvole za trosku iz ljevačke i visoke peći i neobrađenu šljaku, 18.7.2008.,

– Vodopravna dozvola za ispuštanje otpadnih voda za Pogon Tvornica cementa Sv. Kajo Solin i pripadajući dio Pogona Rudnik, Hrvatske vode, VGO Split, 5.2.2007. Vodopravna dozvola vrijedi do

28.2.2013.,

– Rješenje o razvrstavanju građevina i prostora tvornice Sv.Kajo u III. kategoriju ugroženosti od požara, PU Splitsko dalmatinske,

– Rješenje o ispunjavanju uvjeta glede prostora, opreme, zaposlenika i zaštite na radu za korištenje i skladištenje opasnih kemikalija, Ured državne uprave u Splitsko-dalmatinskoj županiji, Služba za društvene djelatnosti, Ispostava Solin, 26.3.2009.,

– Rješenje o dodjeli rudarske koncesije za eksploataciju mineralne sirovine na eksploatacijskom polju Sv. Juraj – Sv. Kajo, MGRP, Uprava za rudarstvo, 4.11.2009..

 

Tehnološki proces

Tračnim transporterima sirovina iz rudnika se dovodi u sekundarnu drobilicu gdje se dodatno suši i drobi, te se elevatorom transportira u jednokomorni mlin. Pečenje klinkera se obavlja suhim postupkom u postrojenju s četverostupanjskim ciklonskim izmjenjivačima topline, rotacijskom peći, te roštiljnim hladnjakom. Prije ulaska sirovine u četvrti izmjenjivač, dolazi do prijenosa topline s goriva na sirovinu, te dekarbonizacije (otkiseljavanja) sirovine koja ulazi u peć, gdje se ovaj proces nastavlja do sinteriranja i stvaranja klinker minerala u sinter zoni rotacijske peći. Na izlazu iz peći, klinker prolazi kroz zonu hladenja i pada u hladnjak gdje se naglo hladi.

Izlazni plinovi hladnjaka otprašuju se u otprašivačima, a odvojena prašina vraća se u lančasti

transporter. Nakon meljave, gotovi cementni proizvod se zračnim transporterima i elevatorima transportira u silose cementa. Cement se distribuira na tržište “uvređan” ili u “rasutom” stanju, kamionima, brodovima ili željeznicom preko tvorničke pruge.

Ulaz sirovine, energenata Sirovina se priprema od dvije osnovne komponente (visokog i niskog sadržaja CaCO3), koje se drobljene u primarnoj drobilici odvojeno skladište u natkrivenoj hali sirovine. Ovisno o sastavu sirovine dodaju se komponente pirit i boksit.

Rudarski radovi na eksploataciji mineralne sirovine za proizvodnju cementa na eksploatacijskom polju Sv. Juraj – Sv. Kajo se obavljaju u skladu s dodijeljenom koncesijom za eksploataciju mineralne sirovine, te nisu utvrđeni nedostatci. Kao gorivo za proizvodnju klinkera u 2009. je utrošeno 30 t ugljena, 34.618 t petrol koksa, 888 t teškog loživog ulja, 961 t otpadnih ulja, 1.338 t carbalt (niskokalorični ugljen) i 116 t komine od maslina. Petrol

koks se doprema brodovima (2.100 t) 1 – 2 X tjedno preko operativne obale sa skladišta u Pločama. Iz mlinice ugljena u tvornici Sv. Juraj, petrol koks se kamionima otprema do drugih dviju tvornica.

Potrošnja vode u 2009. godini u tvornici Sv. Kajo iznosila je71.590 m3

.

Emisije u zrak

Prema registru onečišćavanja okoliša operater tvornice cementa Sv. Kajo je obveznik mjerenja emisije onečišćujućih tvari u zrak na 10 industrijskih ispusta (sve vrećasti otprašivači) i jednom energetskom ispustu.

Tvrtka je obveznik kontinuiranog mjerenja emisije na 2 pozicije i to na dimnjaku rotacijske peći i na ispustu hladnjaka klinkera. Sva su kontinuirana mjerenja (za sve tri tvornice) dostupna javnosti putem Web stranice http://www.cemex.com.hr. Prema izlistu godišnjeg (2009) izvještaja svi monitorirani parametri su unutar GVE.

Uredno se vodi propisani očevidnik o obavljenim mjerenjima emisije onečišćujućih tvari u zrak. Sva povremena mjerenja emisije se redovito provode od strane ovlaštene tvrtke.

Nema prekoračenja ni na jednom ispustu, odnosno sva mjerenja uključujući emisiju dioksina i furana (PCDD i PCDF) su u skladu s Uredbom o graničnim vrijednostima emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora.

Imisije

Temeljem SUO smanjenog sadržaja za rekonstrukciju postrojenja, manipulaciju i mljevenje ugljena i petrol koksa sa skladištenjem i loženjem praha ugljen-petrol-koks u Dalmacijacementu, definirana je obveza praćenja kakvoće zraka na tri automatske mjerne postaje i to: Kaštel Sućurac AMS-1 (zapadno od tvornice cementa Sv. Juraj), Solin AMS-2 (rubni dio kamenoloma Sv. Kajo) i Split AMS-3.

Zavod za javno zdravstvo Splitsko dalmatinske županije prati kakvoću zraka na području pod utjecajem tvornica cementa CEMEX Hrvatska d.d. u sklopu monitoringa za područje Splitsko-dalmatinske županije.

Na postajama se mjere satne koncentracije SO2, dušikovih oksida (NO,NOx, NO2), dima i lebdećih čestica promjera 10 i 2,5 μm. Prikupljaju se i 24-satni uzorci ukupnih lebdećih čestica i UTT, a u LČse određuje sadržaj metala Pb, Mn i Cd.

Prema Izvještaju Zavoda za javno zdravstvo Splitsko-dalmatinske županije, za razdoblje od 1.1. do 31.12.2008. praktički svi navedeni parametri svrstavaju područje pod utjecajem tvornica cementa CEMEX Hrvatska d.d. u I kategoriju kakvoće zraka.

Buka

Nadzorom po pitanju buke u proizvodnom procesu i uvidom u dokumentaciju: Izvještaj o mjerenju buke u pogonu Sv. Kajo – ING ATEST d.o.o. od 23.11.2009, Izvještaj o mjerenju buke iz eksplatacijskog polja pogona Sv. Kajo i duž transportne trake od polja do pogona – ING ATEST d.o.o. od 30.11.2009,

Program sanacije buke tvornice cementa – pogon Sv. Kajo – ING ATEST d.o.o. iz 2007, Stratešku kartu buke tvornice cementa – pogon Sv. Kajo – ING ATEST d.o.o. svibanj – listopad 2008. i Akcijski plan zaštite od buke tvornice cementa – pogon Sv. Kajo – ING ATEST d.o.o. svibanj – prosinac 2008. utvrđeno je da stranka konstantno provodi mjere zaštite od buke prema utvrđenim planovima.

Emisije u vode

Prilikom obavljanja gospodarske djelatnosti nastaju sanitarne i tehnološko rashladne otpadne vode.

Sanitarne vode ispuštaju se na istočnom ispustu preko taložnice, zajedno s oborinskim vodama koje se proćiščavaju u separatoru. Sanitarne otpadne vode ispuštaju se i na ispustu broj 1 – kolektor. Tijekom 2006. uveden je novi rashladni sustav, tako da je potrošnja vode i količina ispuštenih rashladnih voda znatno manja. Prilikom tehnološkog procesa voda se na nekoliko mjesta gubi: kada je temperatura klinkera previsoka ubrizgava se u mlin, te ugrađuje u proizvod, dok dio vode isparava u vodotornju.

Količina vode koja se gubi isparavanjem ili se ugrađuje u proizvod iznosi oko 25% od ukupno utrošene vode. U krugu pogona nalazi se17.298 m2 zelenih površina, koje se redovito zalijevaju.

U pogonu Rudnik sanitarna voda ispušta se u vodonepropusne sabirne jame, a ostala voda se koristi za zalijevanje prometnica i prskanje u sirovinu radi smanjenja prašenja.

Vodopravna dozvola izdana je za ispuštanje otpadnih voda i to:

a) iz pogona proizvodnje cementa u more III. kategorije:

– sanitarnih otpadnih voda u količini od 5.000 m3/god, odnosno 14 m3/dan,

– tehnoloških otpadnih voda (2 ispusta) u koliēini od 98.500 m3/god, 269 m3/dan.

b) iz pripadajuđeg dijela pogona Rudnik:

– sanitarnih voda u količini od 500 m3/god, odnosno 2 m3/dan u sabirne jame.

Operater je obvezan 4 X godišnje ispitivati kvalitetu i količine otpadnih voda putem ovlaštenog laboratorija na kontrolnim oknima prije ispuštanja i to na oknima 1 – kolektor i 5 – istočni ispust na parametre iz vodopravne dozvole, prema graničnim vrijednostima i dopuštenim koncentracijama za more III. Kategorije. Prema rezultatima analiza u 2009. otpadna voda je udovoljavala uvjetima iz vodopravne dozvole.

Emisije – otpad

Tijekom 2009. u pogonu Sv. Kajo je proizvedeno opasnog otpada: 8,86 t otpadnih voskova i masti – predano tvrtkama CIAK d.o.o., Kemis Termoclean d.o.o. i CIAN d.o.o., 0,06 t nekloriranih emulzija – suspaljeno u pogonu Sv. Juraj, 4,74 t ostalih mazivih ulja za motore i zupčanike – suspaljeno u vlastitom pogonu i pogonu Sv. Juraj, 1,8 t nekloriranih izolacijskih ulja i ulja za prijenos topline na bazi mineralnih ulja – suspaljeno u vlastitom pogonu i pogonu Sv. Juraj, 29,68 t zauljene vode iz odvajača ulje/voda

predano CIAN d.o.o., 12,52 t ostalih goriva – predano CIAN d.o.o., 0,44 t ambalaže koja sadrži ostatke opasnih tvari –  predano Kemis Termoclean d.o.o., 0,86 t apsorbensa i filtarskog materijala – predano Kemis Termoclean d.o.o. i CIAN d.o.o., 0,57 t odbačenih organskih kemikalija – predano Kemis Termoclean d.o.o., 20,91 t otpada koji sadrži ulja – predano CIAN d.o.o., 0,83 t ostalih otpadnih tvari – predano CIAN d.o.o. i 61,2 t građevinskog materijala koji sadrži azbest – predano Kemis Termoclean d.o.o.

Tijekom 2009. u pogonu Sv. Kajo je preuzeto opasnog otpada na zbrinjavanje suspaljivanjem: 7,51 t nekloriranih hidrauličnih ulja na bazi mineralnih ulja, 0,07 t ostalih hidrauličnih ulja, 1,94 t kloriranih mazivih ulja na bazi mineralnih ulja, 133 t nekloriranih mazivih ulja na bazi mineralnih ulja, 0,19 t sintetskih mazivih ulja za motore i zupčanike, 1,7 t biorazgradivih maziva i ulja za motore i zupēanike, 458 t ostalih mazivih ulja za motore i zupčanike, 32,77 t nekloriranih izolacijskih ulja i ulja za prijenos topline, 53,6 t ulja s dna plovila, 13,3 t loživog ulja i diesel goriva, 2,47 t ostalih goriva, 222,4 t zauljenog otpada, 7,56 t mješavine masti i ulja iz odvajača ulje/voda, 0,57 t tekućina za kočnice, i 1,49 t katrana.

Također je suspaljeno i 115,59 t otpadnih biljnih tkiva – komine od maslina.

Rizici

Mjere zaštite od požara provodi i nadzire služba zaštitnih poslova koja objedinjava cjelinu poslova zaštite (požar, rad). Sve stalno zaposlene osobe su osposobljene za zaštitu od požara. Građevine imaju označene izlazne putove, međutim dio oznaka je neuočljiv ili nejasan. Prostor se štiti vanjskom i unutarnjom hidrantskom mrežom.

Izvedeno je 7 pojedinačnih sustava dojave požara, od kojih svaka pojedina centrala šalje samo signal greške/kvara/požara na Centralni dojavni sustav uz koji je osigurano 24 satno dežurstvo. O svakom pojedinom vatrodojavnom sustavu se vodi knjiga održavanja u kojoj su upisani podaci o sustavu.

Sustavi za dojavu požara ispitani su po ovlaštenoj pravnoj osobi u posljednjoj godini i svi su u

funkcionalnom stanju. Izvedena gromobranska instalacija na građevinama je klasična, na instalaciji ne postoje vidljiva oštećenja niti korozija hvataljki i dovoda. Ista je ispitana o čemu postoji valjana dokumentacija. Uređaji izvedeni u protueksplozijskoj zaštiti ne posjeduju za sve uređaje propisana izvješća i uvjerenja.

Vizuelnim pregledom električnih instalacija nisu uočeni nedostaci, osim na utovarnoj rampi vagona gdje je dio instalacija (iznad stajališta lokomotive) nagoren s vidljivim karboniziranim dijelovima izolacije električnih kabela.

Za potpaljivanje parnih kotlova koristi se ekstra lako lož ulje smješteno u spremniku bez tankvane na galeriji kotlovnice. Spremnici za mazut nalaze se u betonskoj tankvani. Skladišta ulja su opremljena aparatima za početno gašenje požara.

Mjesta postavljanja vatrogasnih aparata su označena, isti su periodični pregledani i imaju sve dijelove, naljepnicu s izbušenim podacima o izvršenom pregledima i podacima o serviseru te vlasnik aparata vodi evidenciju o redovnim pregledima aparata (koja sadrži podatke o tipu, tv. broju, datumu pregleda,…).

Transformatorska stanica TS 35/6//0,4 kV, snage 2 X 8 MVA održava se u skladu s odredbama Zakona o energiji (“Narodne novine“, br. 68/01 i 177/04), Zakona o tržištu električne energije (“Narodne novine“, br. 177/04) i tehničkim propisima preuzetim Zakonom o tehničkim zahtjevima za proizvode i ocjenjivanje sukladnosti (“Narodne novine“, br. 20/10).

Povrede propisa

Nedostaci iz područja opreme pod tlakom:

– nisu zadovoljeni uvjeti propisani Pravilnikom o pregledu i ispitivanju opreme pod tlakom (“Narodne novine“, br. 138/08) za spremnik broj 16253,

– ne postoji dokaz da su pregledani i ispitani spremnici broj 16251, 14921 i 15459,

– ne postoji dokaz o pregledu i ispitivanju sigurnosnih ventila koji su ugrađeni na spremnike brojeva 16253, 16251, 14921 i 15459,

– ne postoji izvješće o umjeravanju manometara koji su ugrađeni na spremnike brojeva 16253, 16251, 14921 i 15459,

–         ne postoji dokaz da je pregledan i ispitan spremnik tvorničkog broja 35712102.

Upravni postupci

Vodopravna inspektorica je izdala rješenje o obvezi kontrole građevina odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, u skladu s odredbama članka 68. Zakona o vodama, a osobito na svojstvo vodonepropusnosti. Također, potrebno je ishoditi potvrdu o sukladnosti građevine s tehničkim zahtjevima za građevinu.

Rješenjem je naređena provedba mjera zaštite od požara u cilju otklanjanja utvrđenih nedostataka.

Rokovi izvršenja pojedinih mjera iz rješenja su 30/90 dana po pravomoćnosti.

Inspekcija iz područja opreme pod tlakom je donijela 2 rješenja (rok izvršenja 30 dana).

Optužni prijedlozi

Inspekcija iz područja opreme pod tlakom je zbog korištenja postrojenja u suprotnosti s propisanim zahtjevima podnijela dva optužna prijedloga Prekršajnom sudu u Splitu.

Kontrolni nadzori

Obavljenim kontrolnim nadzorom inspekcije zaštite od požara i opreme pod tlakom utvrđeno je postupanje po svim naređenim mjerama.

Vodopravna inspekcija nije obavila kontrolni nadzor.

Pročitajte:

RH i europske integracije – Zašita okoliša, prostorno uređenje i graditeljstvo

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: