Značajne emisije metala u zraku zabilježene u Splitsko-dalmatinskoj županiji

Godišnji izvještaj o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora na teritoriju Republike Hrvatske u 2010. godini
Zagreb,listopad 2011

LINK: STACIONARNI

 

Termička obrada otpada – Suspaljivanje otpada
Proizvodnja cementa
Naziv stacionarnog izvora:
CEMEX Hrvatska d.d.
Tvornica cementa ”Sveti Juraj” – Kaštel Sućurac
Lokacija
Cesta dr. Franje Tuđmana bb, 21212 Kaštel Sućurac

LINK: Godišnji izvještaj o praćenju emisija onečišćujućih tvari u zrak iz stacionarnih izvora na teritoriju RH za ’05, ’06, ’07, ’08, ’09 i ’10. godinu

 

Kriterij graničnih vrijednosti emisija (GVE)

Ne udovoljava kriteriju graničnih vrijednosti emisija sukladno Uredbi o GVE za SO2, NOx i HCl zbog prekoračenja dnevnih GVE.

Napomena: Onečišćivač je rezultate kontinuiranih mjerenja provedenih na rotacijskoj peći u sastavu tvornice cementa „Sveti Juraj“ obradio kao tehnološki ispust iako je ispust u kategoriji suspaljivanje otpada. Preporuka za idući izvještaj je obrada podataka provedenih kontinuiranih mjerenja sukladno kategoriji izvora.
*Izračunato temeljem rezultata dostavljenih u izvještaju.

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2010. godinu

Zagreb, studeni 2011.

LINK: Izvjesce_ROO_2010.

ZAKLJUČAK

Pregled osnovnih podataka za 2010. godinu

Prema podacima o emisijama u zrak za 2010. godinu došlo je do 10,89% povećanja prijavljenih količina ispuštanja ugljikovog dioksida (CO2) u odnosu na podatke dostavljene za prethodnu godinu. U slučaju prijavljenih količina ispuštanja oksida sumpora izraženog kao sumporov dioksid (SO2 ) došlo je do smanjenja od 37,63% u odnosu na prethodnu godinu. Prijavljene su i veće količine dušikovih oksida izraženih kao dušikov dioksid (NO2) u odnosu na količine prijavljene prethodne godine (9,13%). Navedeno povećanje odnosno smanjenje pripisujemo razvoju aplikacije ROO, povećanoj kvaliteti prijave podataka, detaljnijoj kontroli izračuna emisija i boljoj upućenosti
obveznika.
Od prijavljenih onečišćenja zraka oksidima sumpora, izraženima kao sumporov dioksid (SO2), najzastupljenija su onečišćenja u termoelektranama (postrojenja snage ≥ 300 MWt (veliki uređaji za loženje)) i rafinerijama te u proizvodnji cementaOnečišćenja zraka oksidima dušika, izraženima kao dušikov dioksid (NO2), najzastupljenija su u proizvodnji cementa, kod ispusta postrojenja snage ≥ 50 MW, odnosno ≥ 300 MW (tzv. veliki uređaji za loženje), a koji se koriste u termoelektranama za dobivanje toplinske i/ili električne energije, zatim rafinerijama i kod proizvodnje amonijaka. Onečišćenja zraka ugljikovim monoksidom (CO) najzastupljenija su u proizvodnji cementa, u čeličanama s elektrolučnim pećima, u postrojenjima ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje), u termoelektranama i industrijskim toplanama i kotlovnicama. Onečišćenja zraka ugljikovim dioksidom (CO2) najzastupljenija su kod ispusta postrojenja snage ≥ 50 MW, odnosno ≥ 300 MW (tzv. veliki uređaji za loženje), a koji se koriste u termoelektranama za dobivanje toplinske i/ili električne energije, te u cementarama i rafinerijama. Onečišćenja zraka česticama (PM10) najzastupljenija su u postrojenjima ≥ 0,1 MWt i < 50 MWt (mali i srednji uređaji za loženje), procesne peći bez kontakta, proizvodnja anorganskih kemikalija, proizvodnja cigle i crijepa, te proizvodnji asfalta.
Od svih prijavljenih organskih onečišćujućih tvari u RH 2010. godine najviše su zastupljene emisije nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) sa ukupno 1.002.823,81 kg i emisije metana (CH4) sa 34.100,76 kg.

Zabilježene su emisije metala kako slijedi: 10,69 kg kadmija (Cd), 121,72 kg nikla (Ni), 35,94 kg žive (Hg), 235,85 kg olova (Pb), 3.625,47 kg cinka (Zn), a najviše su zastupljeni u Splitsko-dalmatinskoj i Osječko-baranjskoj županiji. Ističemo kako se ne radi o povećanju ukupnih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak u RH, nego o rezultatima obuhvatnije i kvalitetnije prijave podataka u bazu ROO.

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2009. godinu

Zagreb, ožujak 2011.

LINK: Izvjesce_ROO_2009

ZAKLJUČAK

Pregled osnovnih podataka za 2009. godinu

U ROO je za 2009. godinu podatke dostavilo preko 3.800 tvrtki, što je za oko 600 tvrtki više u  odnosu na prethodnu godinu. Pojedine tvrtke u svojoj strukturi imaju više organizacijskih jedinica  koje su kao i operater tvrtke obveznici. Za 2009. godinu sveukupno je prijavljeno oko 11.500 obveznika tj. operatera tvrtki i njihovih organizacijskih jedinica, što je za 1.500 više u odnosu na  2008. godinu. Navedeno ukazuje na nastavak kvantitativnog pomaka u prikupljanju podataka. Iako je i kvaliteta podataka poboljšana, u odnosu na prethodno izvještajno razdoblje, još ima puno
prostora za unapređenje, s obzirom da razina kvalitete još uvijek nije zadovoljavajuća.  Prema podacima o emisijama u zrak za 2009. godinu došlo je do 11 % smanjenja prijavljenih  količina ispuštanja ugljikovog dioksida (CO2) u odnosu na podatke dostavljene za prethodnu  godinu. U slučaju prijavljenih količina ispuštanja oksida sumpora izraženog kao sumporov dioksid  (SO2 ) došlo je do povećanja od 4,35 % u odnosu na prethodnu godinu. Prijavljene su i manje  količine dušikovih oksida izraženih kao dušikov dioksid (NO2) u odnosu na količine prijavljene  prethodne godine (22,97 %). Navedeno povećanje/smanjenje pripisujemo razvoju aplikacije ROO, povećanoj kvaliteti prijave podataka, detaljnijoj kontroli izračuna emisija i boljoj upućenosti  obveznika.
Od prijavljenih onečišćenja zraka oksidima sumpora, izraženima kao sumporov dioksid (SO2),  najzastupljenija su onečišćenja iz velikih uređaja za loženje, koja se koriste u termoelektranama za  dobivanje toplinske i/ili električne energije, rafinerijama i industrijskim toplanama i kotlovnicama. Onečišćenja zraka oksidima dušika, izraženima kao dušikov dioksid (NO2), najzastupljenija su u  termoelektranama, zatim u cementarama, rafinerijama i u proizvodnji amonijaka. Onečišćenja zraka  ugljikovim monoksidom (CO) najzastupljenija su u proizvodnji cementa, u termoelektranama i  industrijskim toplanama i kotlovnicama, te u čeličanama s elektrolučnim pećima. Onečišćenja zraka  ugljikovim dioksidom (CO2) najzastupljenija su u termoelektranama, u cementarama i rafinerijama. Onečišćenja zraka česticama (PM10) najzastupljenija su u proizvodnji asfalta, kod mehaničke obrade  metala, u termoelektranama i kod proizvodnje anorganskih kemikalija.

Od svih prijavljenih organskih onečišćujućih tvari u RH 2009. godine najviše su zastupljene emisije  nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) sa ukupno 1.664.816,80 kg i emisije metana  (CH4) sa 135.114,80 kg.

Zabilježene su emisije metala kako slijedi: 139,47 kg nikla (Ni), 147,37 kg žive (Hg), 473,13 kg olova  (Pb), 5.903,93 kg cinka (Zn), a najviše su zastupljeni u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ističemo kako  se ne radi o povećanju ukupnih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak u RH, nego o  rezultatima obuhvatnije i kvalitetnije prijave podataka u bazu ROO.

Izvješće o podacima iz Registra onečišćavanja okoliša za 2008. godinu

Zagreb, listopad 2010.

LINK: Izvjesce_ROO_2008

ZAKLJUČAK

Pregled osnovnih rezultata za 2008. godinu:

U ROO je za 2008. izvještajnu godinu podatke je dostavilo preko 3200 tvrtki, odnosno gotovo  100% više u odnosu na 2007. izvještajnu godinu kada su podaci dostavljeni za oko 1600 tvrtki.  Pojedine tvrtke u organizacijskoj strukturi imaju više organizacijskih jedinica koje su kao i operater  tvrtke obveznici dostave podataka. Za 2008. izvještajnu godinu sveukupno je prijavljeno oko 10 000  obveznika dostave podataka tj. operatera tvrtki i njihovih organizacijskih jedinica. Navedeno ukazuje na veliki kvantitativni pomak u prikupljanju podataka.
Nažalost, u većini slučajeva to nije bilo popraćeno odgovarajućim pomakom u kvaliteti dostavljanih  podataka, pa kvaliteta podataka još uvijek nije na zadovoljavajućoj razini koja bi osigurala točnost i  potpunost podataka koji se nalaze u bazi.
Prema podacima o emisijama u zrak za 2008. izvještajnu godinu došlo je do 57,86 % povećanja prijavljenih količina ispuštanja ugljikovog dioksida (CO2) u odnosu na prethodnu godinu dostavljenih podataka. Jednako tako i do povećanja prijavljenih količina ispuštanja oksida sumpora izraženog kao sumporov dioksid (SO2 ) od 63,92 % u odnosu na prethodnu godinu, te su prijavljene  i 37,34 % veće količine dušikovih oksida izraženih kao dušikov dioksid (NO2) u odnosu na količine  prijavljene 2007. godine. Navedeno povećanje pripisujemo razvoju aplikacije ROO, povećanoj
kvaliteti prijave podataka te detaljnijoj kontroli izračuna emisija i boljoj upućenosti obveznika.
Od prijavljenih onečišćenja zraka oksidima sumpora, izraženima kao sumporov dioksid (SO2), su najzastupljenija u postrojenjima koja koriste velike uređaje za loženje (snaga veća od 300 MWt) u rafinerijama i termoelektranama. Onečišćenja zraka oksidima dušika, izraženima kao dušikov dioksid (NO2), su najzastupljenija u proizvodnji cementa, postrojenjima koja koriste velike uređaje za loženje, te u proizvodnji amonijaka. Onečišćenja zraka ugljikovim monoksidom (CO) najzastupljenija su u proizvodnji cigle i crijepa, u proizvodnji čađe i proizvodnji cementa.
Onečišćenja zraka ugljikovim dioksidom (CO2 ) najzastupljenija su u proizvodnji cementa, u postrojenjima koja koriste velike uređaje za loženje i u termoelektranama. Onečišćenja zraka česticama (PM10) najzastupljenija su u proizvodnji asfalta, proizvodnji anorganskih kemikalija i u postrojenjima koja koriste velike uređaje za loženje.

Od svih prijavljenih organskih onečišćujućih tvari u RH 2008. godine najviše su zastupljene emisije nemetanskih hlapivih organskih spojeva (NMHOS) sa ukupno 1.153.895,52 kg i emisije metana (CH4) sa 386.855,71 kg.

Što se tiče značajnih emisija metala u RH zabilježeno je 197,51 kg nikla (Ni), 205,71 kg žive (Hg), 393,90 kg olova (Pb), 4.950,78 kg cinka (Zn), a najviše su zastupljeni u Splitsko-dalmatinskoj županiji. Ističemo kako se ne radi o povećanju ukupnih količina ispuštanja onečišćujućih tvari u zrak u RH, nego o rezultatima sveobuhvatnije i kvalitetnije prijave podataka u bazu ROO.

Pregled podataka o ispuštanjima u zrak iz baze KEO/ROO za 2007.godinu

Zagreb, prosinac 2009.

LINK: ROO_Izvjesce_zrak_2007

ZAKLJUČAK

Teško je pružiti realnu ocjenu kvalitete podataka na razini države obzirom da su neke županije posao kontrole kvalitete podataka obavile korektno, dok su u nekim županijama prijavljeni podaci ispod razine kvalitete koju možemo nazvati prihvatljivom. U cilju prevladavanja takvog stanja potrebna je veća upućenost svih interesnih strana.

PROČITAJTE VIŠE: HUZZ: Onečišćenje zraka posljedica emisija iz industrije cementa

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: