Primjedbe na Nacrt prijedloga zakona o održivom gospodarenju otpadom 2013.

Nacrt prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpadom 
(17.05.2013. – 17.06.2013.)

Pravna osnova za donošenje novog Zakona o održivom gospodarenju otpadom otpadu sadržana je u odredbi članka 2. stavka 4. Ustava Republike Hrvatske.

Zakonom o održivom gospodarenju otpadom utvrđuju se mjere za sprječavanje štetnog djelovanja otpada na ljudsko zdravlje i okoliš u cjelini na način smanjenja količina otpada u nastanku i/ili proizvodnji te se uređuje sustav gospodarenja otpadom bez uporabe po okoliš rizičnih postupka i uz korištenje vrijednih svojstava otpada, kao i poboljšanje učinkovitosti upravljanja postupcima i procesima u gospodarenju otpadom. 

Javnost i zainteresirana javnost može se uključiti u izradu Zakona davanjem svojih prijedloga, mišljenja ili primjedbi putem Obrasca redovnom poštom na adresu Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Ulica Republike Austrije 14, 10000 Zagreb ili e-poštom na adresu zogo@mzoip.hr najkasnije do 17. lipnja 2013. godine. http://www.mzoip.hr/default.aspx?ID=13925

OBRAZAC

Sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu zakona, drugog propisa ili akta

Nacrt prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Početak savjetovanja: 17. svibnja 2013 Završetak savjetovanja: 17. lipnja 2013.
Naziv predstavnika zainteresirane javnosti koja daje svoje mišljenje, primjedbe i prijedloge na predloženi nacrt Građanska inicijativa za zaštitu okoliša “GIZZO – Kaštelanski zaljev”
Interes, odnosno kategorija i brojnost korisnika koje predstavljate Građanska inicijativa za zaštitu okoliša “GIZZO – Kaštelanski zaljev”  osnovana je s ciljem zaustavljanja daljnje degradaccije okoliša Kaštelanskog zaljeva.Osnovni cilj Gizzo je:

 • zaustaviti daljnju degradaciju okoliša Kaštelanskog zaljeva
 • promicati odvojeno prikupljanje i koncept „nula otpada“, te tretiranje otpada kao sirovine
 • poticati ekološku svijest građana Kaštelanskog zaljeva

GIZZO broji nekoliko tisuća simpatizera.

 

Načelne primjedbe
 • U cijelom Prijedlogu Zakona nedovoljno su istaknute prve tri točke reda prvenstva u gospodarenju otpadom tj. sprječavanje nastanka otpada,  priprema za ponovnu uporabu i recikliranje moraju imati jasno istaknutu prednost  pred energetskom oporabom i zbrinjavanjem. Trebalo bi naglasiti da je kompostiranje primarni način zbrinjavanja bio otpada. Jedini pravi način gospodarenja otpadom jest koncept „nula otpada“ koji bi trebao biti jasno definiran i postavljen kao konačni cilj ovog Prijedloga zakona.  Inzistiranje na glomaznim centrima za gospodarenjem otpadom i spaljivanju otpada jest bez ikakvog stručnog uporišta.
 • Ministar, kao pojedinac, ne bi smio imati toliko velike ovlasti  kod određivanja pravilnika, Odluku o odstupanju od reda za pojedini tok otpada a dijelom ovakve ovlasti ministra zadiru i u ovlasti jedinica područne i lokalne samouprave.
 • Sukladno načelu supsidijarnosti lokalna samouprava mora dati suglasnosti za sve pogone za obradu smeća,  deponije i objekte za loženje otpada, način na koji će postići zadane ciljeve u prikupljanju otpada unutar svojih administrativnih granica. Izostavljanje jedinica lokalne samouprave iz odlučivanja o ovako bitnim pitanjima koji direktno utječu na kvalitetu života građana u suprotnosti je sa nizom domaćih (Zakon o okolišu) i međunarodnih zakona (Arhuška konvencija) te direktiva EU. Javnost i zainteresirana javnost mora biti sudionik u procesu kod donošenja odluka.
 • Koncesionari bi morali predočiti plan gospodarenja otpadom i dokaz sposobnosti da to mogu provesti.
 • Obvezno zabraniti uvoz otpada za spaljivanje, deponiranje i proizvodnju goriva iz otpada . Iz cijelog teksta maknuti riječ spaljivanje  – neka ostane energetska oporaba kako je navedeno u članku 111.
 • Pojačati ovlasti komunalnih redara.
 • Potrebno je jasnije definirati neke naputke i pojmove:  zbrinuti *na drugi način* – na koji mora biti jasno navedeno, odlaganje* u tla – kojeg otpada i kako,  *prioriteti u* gospodarenju otpadom,  *zemljište-građevina za otpad* može biti *u naselju* a ne kaže se je li to staklo, metal i sl. Ili se može i skladištiti i bale komunalnog otpada ili moguće stvarno Opasnog otpada.
 • Prilog I je samo prenesen iz Direktive o otpadu. Nisu poštovane  geološko – geografske i ekološke posebnosti RH tj, svi postupci oporabe i zbrinjavanja nisu primjenjivi u sadašnjim okolnostima i njihova zlouporaba može dovesti do nesagledivih posljedica.
Primjedbe na pojedine članke nacrta zakona, drugog, propisa ili akta s obrazloženjem(Za primjedbe na pojedine članke, stavke ili točke nacrta prijedloga Zakona popuniti tablicu u nastavku, a ovdje navesti samo članke na koje se primjedbe odnose)  Članak 9.Članak 10.Članak 12.Članak 14.

Članak 17.

Članak 19.

Članak 25.

Članak 29.

Članak 35.

Članak 41.

Članak 79.

Članak 81.

Članak 89.

Članak 90.

Članak 101.

Članak 116.

Članak 163.

Ime i prezime osobe (ili osoba) koja je sastavljala primjedbe ili osobe ovlaštene za predstavljanje zainteresirane javnosti
Datum dostave

17. lipnja 2013.

OBRAZAC

Sudjelovanja u savjetovanju o nacrtu zakona, drugog propisa ili akta

Nacrt prijedloga Zakona o održivom gospodarenju otpadom

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode

Br.

Članak, stavak, točka nacrta prijedloga Zakona na koju se daje primjedba/izmjena

Prijedlog novog teksta/izmjena

Obrazloženje – ciljevi koji se žele postići predloženom primjedbom/izmjenom

1

Članak 9. (1) Određeni otpad prestaje biti otpad u smislu članka 4. točke 1. ovoga Zakona ako je prošao postupak oporabe, uključujući recikliranje i zadovoljava posebne kriterije utvrđene u skladusa sljedećim uvjetima:1. tvar ili predmet uobičajeno se koristi u posebne svrhe,2. za takvu tvar ili predmet postoji tržište ili potražnja,

3. tvar ili predmet ispunjava tehničke zahtjeve za posebne svrhe i zadovoljava postojeće zakonodavstvo i norme koje važe za proizvode i

4. uporaba tvari ili predmeta neće dovesti do ukupnih štetnih učinaka na okoliš ili zdravlje ljudi.

(2) Tvar ili predmet čija se fizikalno-kemijska svojstva bitno ne mjenjaju nakon uobičajenih industrijskih postupaka obrade zadržava status otpada.

(3) Na određivanje ukidanja statusa određene vrste otpada (papir, staklo, gumu, tekstil, agregat, metal) za koje su kriteriji utvrđeni na razini Europske unije, primjenjuju su propisi

Europske unije kojima se utvrđuju kriteriji za ukidanje statusa te vrste otpada.

(4) Nadležno tijelo za provedbu Uredbe Vijeća (EU) br. 333/2011 o utvrđivanju kriterija za

određivanje kada određene vrste otpadnih metala prestaju biti otpad sukladno Direktivi

2008/98/EZ Europskoga parlamenta i Vijeća ( u daljnjem tekstu: Uredba (EU) br. 333/2011) je Ministarstvo.

 

Potrebno je dodati novi stavak (2).Gorivo proizvedeno iz otpada (RDF/SRF) nakon uobičajene industrijske obrade sušenja, mljevenja i homogenizacije i dalje zadržava sva fizikalno-kemijska svojstva otpada.Svojstva RDF/SRF definirana su i Direktivama EU koje navode:DIREKTIVA 2008/98/EZ EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA, o otpadu i ukidanju određenih Direktiva

(33) Radi primjene Uredbe (EZ-a) br. 1013/2006 Europskoga parlamenta i Vijeća od 14. lipnja 2006. o otpremi pošiljaka otpada, miješani komunalni otpad koji se spominje u ĉlanku 3. stavku 5. te Uredbe ostaje miješani komunalni otpad ĉak i ako je podvrgnut postupku obrade otpada kojom se njegova svojstva bitno ne mijenjaju.

UREDBA (EZ-a) BR. 1013/2006 EUROPSKOGA PARLAMENTA I VIJEĆA

od 14. lipnja 2006.

o otpremi pošiljaka otpada

Članak 3. stavak 5.

Otprema mješovitog sanitarnog otpada (stavka otpada 20 03 01) skupljenog iz privatnih domaćinstava, ukljuĉujući i skupljanje takvog otpada od ostalih proizvođaĉa, u pogone za oporabu ili zbrinjavanje, u skladu s ovom Uredbom, podlijeţe istim odredbama kao i otprema otpada namijenjenog zbrinjavanju.

RDF/SRF jest „gorivo“ koje se dobiva iz otpada sa svim svojstvima otpada iz kojeg je nastalo što je vidljivo iz Direktive 2008/98 i Uredbe 1013/2006. Spaljivanje/suspaljivanje goriva dobivenog iz otpada mora se tretirati kao spaljivanje/suspaljivanje otpada.

2

Članak 10.Stavak (3) (3) Odluku o odstupanju od reda za pojedini tok otpada može donjeti lokalna samouprava na svome području ili se mora provesti postupak sudjelovanja javnosti o odstupanju od reda za pojedini tok otpada na prijedlog povjerenstva iz članka 5. stavka 2. ovoga Zakona.(4) Povjerenstvo iz stavka 3. ovoga članka izrađuje prijedlog o odstupanju od reda prvenstvaza pojedini tok otpada temeljem provedene analize životnog ciklusa ukupnih utjecaja odproizvodnje i gospodarenja tim otpadom Odstupanje od reda prvenstva gospodarenja otpadom može biti potrebno za specifiĉne tijekove otpada ukoliko je to opravdano iz razloga, između ostaloga, tehniĉke provedivosti, ekonomske održivosti i zaštite okoliša.Lokalna samouprava može donijeti mjere, u skladu s naĉelom supsidijarnosti kako bi što bolje gospodarila otpadom i pridonjela zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.Odluku o odstupanju od reda za pojedini tok otpada ne mogu donjeti 3 čovjeka (ministar i 2 člana povjerenstva) jer kao takvi će biti podložni korupciji. Potrebna je javna rasprava.
Članak 12.5. 5. „načelo predostrožnosti“ – gospodarenje otpadom će se obavljati u cilju zaštite okoliša te treba široko primjenjivati pristup predostrožnosti odnosno opreza, što znači da tamo gdje postoje prijetnje od ozbiljne ili nepovratne štete za okoliš, nedostatak pune znanstvene sigurnosti ne smije se upotrijebiti kao razlog za odgađanje troškovno učinkovitih mjera za sprječavanje degradacije okoliša. Načelo što ga je usvojila Konferencija UN-a o okolišu i razvoju (1992. god.) da u cilju zaštite okoliša treba široko primjenjivati pristup predostrožnosti odnosno opreza, što znači da tamo gdje postoje prijetnje od ozbiljne ili nepovratne štete za okoliš, nedostatak pune znanstvene sigurnosti ne smije se upotrijebiti kao razlog za odgađanje troškovno učinkovitih mjera za sprječavanje degradacije okoliša.Ukoliko prilokom gospodarenja otpadom  postoje prijetnje od ozbiljne ili nepovratne štete za okoliš a samim time i zdravlje stanovništva, nedostatak pune znanstvene sigurnosti potrebno je odustati od reda prvenstva gospodarenja otpadom za pojedini tok otpada.
Čl. 14Stavak(1) (1)    Odbacivanje otpada u okoliš, kao i njegovo spaljivanje je zabranjeno. Nije dovoljno zabraniti odbacivanje otpada u okoliš. Potrebno je zabraniti i spaljivanje otpada jer se spaljivanjem nepovratno uništava sirovina i nanosi nepopravljiva šteta okolišu.
Članak 17. (2) Posredstvom medija (televizije, radija, dnevnih i tjednih tiskovina, interneta) Ministarstvo izvješćuje javnost o mjestu na kojem je nacrt Plana dostupan te načinu i vremenu iznošenja mišljenja, prijedloga i primjedbi.(3) Rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja ne može biti kraći od 30 radnih dana od dana objave. Potrebno je definirati  preko kojih  medija će javnost biti informirana jer u protivnom će se informiranje javnosti svesti na oglašavanje putem internetskih stranica Ministarstva.Potrebno je naglasiti 30 radnih dana jer se često praznici, subote i nedjelje ubrajaju u rok u kojem javnost može iznositi primjedbe, prijedloge i mišljenja.

3

Članak 19, 6. Jedinice lokalne samouprave imaju potpunu samostalnost u određivanju načina gospodarenja otpadom dok god je on usklađen sa zakonom. Jedinice područne (regionalne) samouprave ne mogu nametati način gospodarenja otpadom jedinicama lokalne samouprave. Jedinice lokalne samouprave se trebaju brinuti o svom otpadu  bez nametanja centralizacije iz jedinica područne (regionalne) samouprave.

5

Članak 25 Koncesionar mora priložiti pisane garancije o postotku otpada koji planira reciklirati od ukupne količine prikupljenog otpada. U svrhu praćenja istog koncesionar se obvezuje voditi očevidnik. Tražiti garancije od koncesionara da se prikupljeni otpad reciklira, a ne deponira.

6

Članak 25 točka 7 Osnovni kriteriji za odabir ponude na natječaju za dodjelu koncesije iz stavka 5. Ovoga članka su  najniži iznos jedinične naknade za prikupljanje otpada te postotak recikliranja na koji se koncesionar obavezuje. Koeficijent utjecaja cijene i postotka recikliranja na odabir koncesionara će se definirati prije pokretanja natječaja. Cijena samo jedan od faktora, mora se promatrati i količina recikliranog otpada.
Članak 29. 5. U slučaju kada je nemoguće uspostaviti reciklažno dvorište ili skladište otpada, a kada to omogućavaju terenske okolinosti, odvojeno prikupljanje otpada može se obavljati i drugim načinima (npr. plastičnim vrećama).  Način prikuplljanja određuje lokalna samouprava. Zbog ekonomskih ili terenskih okolnosti lokalna samouprava u pojednim djelovima  možda neće moći biti u mogućnosti uspostaviti  reciklažno dvorište ili odlagalište otpada. Sakupljanje otpada može se postići i drugim načinima npr. plastičnim vrećama u kojima bi se odvojeno sakupljao otpad s ciljem smanjenja količine pomješanog otpada. Sredstva postizanja cilja mogu biti različita.Budući da jedinice lokalne samouprave ne mogu u dovoljnoj mjeri ostvariti cilj ovog Zakona, konkretno zaštitu okoliša i zdravlja ljudi, već je zbog opsega ili uĉinaka ovog Zakona, taj cilj moguće bolje postići na razini lokalne samouprave, lokalna samouprava može donijeti mjere, u skladu s naĉelom supsidijarnosti kako bi što bolje gospodarila otpadom i pridonjela zaštiti okoliša i zdravlja ljudi.

7

Članak 35 točka 1 Vlasnik postojeće stambene, odnosno stambeno-poslovne građevine koju koristi za stalno stanovanje, koja se nalazi na udaljenosti do 500 metara mjereći od vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi neusklađeno odlagalište do vršne točke katastarske čestice na kojoj se nalazi stambena i stambeno-poslovna građevina, uz uvjet da je vlasništvo nad nekretninom stekao prije početka građenja centra za gospodarenje otpadom ili drugog usklađenog ili neusklađenog odlagališta, ima pravo na novčanu naknadu zbog blizine odlagališta.U ovu interesnu skupinu se uključuju i vlasnici postojećih stambenih, odnosno stambeno-poslovnih građevina koje koriste za stalno stanovanje, a koje se nalaze na udaljenosti većoj od 500 metara, ukoliko se nalazom sudskog vještaka dokaže da se u tom području osjeća negativni utjecaj centra za gospodarenje otpadom ili drugog usklađenog ili neusklađenog odlagališta.. Pored područja u krugu od 500 m dodati i područja gdje se osjeća negativno djelovanje centra za gospodarenje otpadom (usklađenog ili neusklađenog odlagališta) na osnovu inspekcijskog nadzora ili nalaza sudskog vještaka.

9

Članak 41 točka 2 Proizvođač otpada smije skladištiti vlastiti proizvodni otpad do jedne godine od njegova nastanka uz uvjet da time ne utječe na okoliš (neugodni mirisi). Dodati na način da ne utječe na okoliš (neugodni mirisi).

13

Članak 79  točka  1 Izbaciti  točku 1 „Građenje građevina za gospodarenje otpadom je od interesa za Republiku Hrvatsku.“ Izbaciti točku jer nema ni jedan valjani razlog (pravni, ekonomski, ekološki ili moralni) zašto bi građenje građevina za gospodarenje otpadom bilo od interesa RH? To su klasični  gospodarski objekti.

14

Članak 79 točka 2 stavak 2 Izbaciti stavak 2 „unutar naselja na površinama gospodarske namjene – proizvodne, pretežito industrijske i na površinama poslovne namjene – komunalno servisne,“ Izmjestiti centre iz naseljenih područja.

15

Članak 79 točka 3 Građevine koje se moraju planirati kao građevine čija je osnovna namjena gospodarenje otpadom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja su: odlagalište otpada i centar za gospodarenje otpadom. Brisati termin “spalionice” jer isključivo služe za uništavanje vrijednih sirovina iz otpada a negativno utječu na okoliš. RH su nepotrebne. Ukoliko se uspostavi koncept „nula otpada“ a što će se spaljivati u spaljionicama?

16

Članak 81 Brisati termin “termička obrada”. Brisati termin “termička obrada”.

18

Članka 89 točka 3 Brisati „Nije potrebno provoditi postupak informiranja i sudjelovanja javnosti iz stavka 1. Ovoga članka, ako je takvo informiranje i sudjelovanje javnosti provedeno u okviru postupka prema posebnom propisu kojim se uređuje zaštita okoliša.“ Brisati.

19

Članak 90 točka 4 Privremena dozvola izdaje se na predviđeno vrijeme trajanja pokusnog rada prema aktu izdanom sukladno posebnom propisu kojim se uređuje gradnja a koje nije duže od jedne  godine. Definirati maksimalni rok trajanja privremene dozvole.

20

Članak  101 Brisati cijeli članak Članak je potrebno brisati jer se njime               definira tehnologija spaljivanja smeća. Zakon RH i eu direktive nalažu uvjek odluku za povoljnije -zdravije rješenje.

21

Članak 116 točka 2 Zabranjuje se uvoz miješanog komunalnog otpada i svih oblika goriva iz otpada radi korištenja u energetske svrhe. Zabraniti uvoz svih goriva nastalih iz otpada (GIO)

22

Članak 163 točka 1 stavak 15 Dodati, zabraniti uvoz otpada za izradu goriva iz otpada Dodati stavak 15, zabraniti uvoz otpada za izradu GIO.

Komentiraj

Popunite niže tražene podatke ili kliknite na neku od ikona za prijavu:

WordPress.com Logo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš WordPress.com račun. Odjava /  Izmijeni )

Google+ photo

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Google+ račun. Odjava /  Izmijeni )

Twitter picture

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Twitter račun. Odjava /  Izmijeni )

Facebook slika

Ovaj komentar pišete koristeći vaš Facebook račun. Odjava /  Izmijeni )

w

Spajanje na %s

%d bloggers like this: